شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ مقام معظم رهبري در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام :قول بدهند با "عقل و درايت" و "پشتکار و ثبات قدم" عمل خواهند کرد. قول دهند از همه ظرفيتهاي قانون اساسي براي انجام مسئوليت هاي بزرگ رياست جمهوري استفاده مي کنند و قول بدهند ضمن مديريت اوضاع کشور، به مسئله اقتصاد که به ميدان چالش تحميلي بيگانگان تبديل شده، توجه کافي خواهند کرد. قول بدهيد که اگر انتخاب شديد دست اطرافيان و دوستانتان را باز نخواهيد کرد.
تسبیح دیجیتال
وحيد 1390
رتبه 0
0 برگزیده
157 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وحيد 1390 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top